Postup pri ďalších žiadostiach

 

Medzi ďalšie žiadosti patria:

-  žiadosť o vydanie príležitostnej značky

-  žiadosť o vydanie kontestovej značky

-  žiadosť o experimentálne povolenie na iné pásmo alebo frekvenciu (70 MHz, 470 kHz, 5 MHz...)

-  žiadosť o zvýšený výkon

-  a pod.

 

Všetky tieto žiadosti sa vydávajú s platnosťou maximálne 1 rok s výnimkou povolenia na pásmo 70 MHz, ktoré sa vydáva do konca platnosti individuálneho povolenia.

 

Predpísané tlačivo na žiadosť pre fyzické osoby

Predpísané tlačivo na žiadosť pre právnické osoby (klubové stanice)

 

K vyplnenej žiadosti priložíte vaše povolenie a doklad o úhrade správneho poplatku 3 €.

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 6666

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

 

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.