Postup pri vydaní povolenia pre neobsluhovanú stanicu

 

Neobsluhovanou stanicou sú v dnešnej dobe najmä prevádzače (či už analógové alebo digitálne), digipeatre a majáky. Každá takáto stanica musí mať zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za jej prevádzku. Frekvenčnú koordináciu neobsluhovaných staníc zabezpečujú koordinátori jednotlivých členských organizácií IARU, u nás Slovenský zväz rádioamatérov. Preto pred podaním žiadosti na Regulačný úrad odporúčame konzultovať so SZR frekvenciu, značku, QTH a ďalšie technické parametre. Kontakt je: szr (zav) szr.sk.

 

Žiadosť o povolenie pre neobsluhovanú stanicu sa podáva na predpísanom tlačive, kde okrem iného uvediete navrhovanú značku, zodpovedného operátora, presné stanovište stanice, požadovanú/é frekvenciu/e a výkon vo wattoch. K vyplnenej žiadosti priložíte doklad o úhrade správneho poplatku 3 €.

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 6666

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.