Postup pri žiadosti o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti

 

Regulačný úrad vydal predpis, v ktorom stanovil, ako majú rádioamatéri postupovať, ak robili rádioamatérske skúšky pred 15. augustom 2007 a chcú získať štvorjazyčné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti bez potreby ísť znovu na skúšky.

Aj pred 15. augustom 2007 dostal úspešný absolvent rádioamatérskych skúšok buď vysvedčenie alebo osvedčenie, ale to bohužiaľ už neplatí, pretože nespĺňa požiadavky dnešného zákona o elektronických komunikáciách. Regulačný úrad však na základe tohto starého vysvedčenia alebo osvedčenia vydá súčasné štvorjazyčné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti. Trebo o to ale úrad požiadať a predložiť príslušné doklady.

 

 

Prečo je dôležité vlastniť štvorjazyčné osvedčenie?

 

Hlavným dôvodom je, že podľa informácií z RÚ bude v budúcnosti pri predlžovaní povolenia potrebné predložiť aj práve toto štvorjazyčné osvedčenie. Preto musí o toto osvedčenie požiadať každý rádioamatér, ktorý ho nemá.

 

Druhým dôvodom je situácia, do ktorej sa dostali viacerí rádioamatéri, keď nepožiadali o predĺženie svojho povolenia v zákonom stanovenej lehote. V takomto prípade im RÚ nemôže povolenie predĺžiť a to stratí platnosť. Rádioamatér, ktorý nevlastní štvorjazyčné osvedčenie, musí ísť v takom prípade znovu na skúšky. Ak štvorjazyčné osvedčenie má, môže požiadať o vydanie nového povolenia na rovnakú značku akú mal.

 

No a tretím dôvodom je, že štvorjazyčné osvedčenie umožňuje požiadať o vydanie rádioamatérskeho povolenia (bez skúšok) vo všetkých krajinách CEPTu, čo je prakticky celá Európa plus ďalšie štáty.

 

 

Ako treba postupovať, aby vám Regulačný úrad vydal štvorjazyčné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti?

 

Podmienkou je, že ste robili skúšky pred 15. augustom 2007 a máte vysvedčenie alebo osvedčenie z týchto skúšok. V tomto prípade treba podať žiadosť na predpísanom tlačive, zaplatiť správny poplatok 6,50 € a priložiť kópiu uvedeného vysvedčenia alebo osvedčenia zo skúšok. Úrad však nebude uznávať vysvedčenia alebo osvedčenia zo skúšok na tzv. rádiového operátora, pretože tieto neumožňovali získanie individuálneho povolenia.

 

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:


-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 3333

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

 

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s prílohou (prílohami) pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.