Postup pri vydaní rádioamatérskeho povolenia

 

Po úspešnom zvládnutí rádioamatérskych skúšok vám Regulačný úrad vydá osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti, na základe ktorého môžete požiadať o vydanie rádioamatérskeho povolenia (presný názov je individuálne povolenie na používanie frekvencií).

 

Žiadosť o vydanie povolenia pre fyzickú osobu sa podáva na predpísanom tlačive, v ktorom okrem iného uvediete aj značku, akú by ste chceli. Môžete uviesť aj 1-2 alternatívne značky, ak by vami vybraná značka už nebola voľná. K vyplnenej žiadosti priložíte osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti a doklad o úhrade správneho poplatku 3 €.

 

Žiadosť o vydanie povolenia pre právnickú osobu (klubová stanica) sa podáva na predpísanom tlačive, v ktorom okrem iného uvediete aj meno a značku zodpovedného operátora a značku, akú by ste chceli. Môžete uviesť aj 1-2 alternatívne značky, ak by vami vybraná značka už bola obsadená. K vyplnenej žiadosti priložíte potvrdenie o vydaní IČO a doklad o úhrade správneho poplatku 3 €.

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 6666

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

 

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

UPOZORNENIE: Po vydaní povolenia je potrebné zaplatiť ešte úhradu za používanie frekvencií vo výške 3 €. Tento poplatok sa platí na samostatný účet a inštrukcie k jeho úhrade vám zašle Regulačný úrad spolu s povolením. Poplatok treba uhradiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade Úrad povolenie zruší. Úhrada za právo používať frekvencie je platná 10 rokov.

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.