Postup pri predlžovaní rádioamatérskeho povolenia

 

Žiadosť o predĺženie sa podáva písomne, najskôr 6 mesiacov a najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby platnosti povolenia. Doba platnosti je vyznačená v povolení.

 

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti a dátum, dokedy je platné, nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, je potrebné požiadať o jeho predĺženie. Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia."

 

Predpísané tlačivo na žiadosť o predĺženie povolenia pre fyzické osoby

Predpísané tlačivo na žiadosť o predĺženie povolenia pre právnické osoby (klubové stanice)

Predpísané tlačivo na žiadosť o predĺženie povolenia pre neobsluhované stanice

 

V hlavičke tlačiva vyznačte, že ide o „Žiadosť o vykonanie zmeny v rozhodnutí č.:“, dopíšte číslo rozhodnutia (je uvedené na vašom povolení) a za tým ešte napíšte: „- predĺženie“.

 

K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 3,00 € a kópiu vášho povolenia.

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 6666

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

 

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

UPOZORNENIE: Po predĺžení povolenia je potrebné zaplatiť ešte úhradu za používanie frekvencií vo výške 3 €. Tento poplatok sa platí na samostatný účet a inštrukcie k jeho úhrade vám zašle Regulačný úrad spolu s povolením. Poplatok treba uhradiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade úrad povolenie zruší. Úhrada za právo používať frekvencie je platná 10 rokov.

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.