Postup pri prihlasovaní na skúšky

 

Ak ste sa rozhodli, že sa chcete venovať rádioamatérskemu vysielaniu, bude potrebné zložiť skúšky pred skúšobnou komisiou Regulačného úradu. Tieto skúšky sa konajú približne 4x ročne. Úrad určí presný termín skúšok vtedy, keď je prihlásený dostatočný počet uchádzačov.

Na skúšky sa prihlasuje písomne, zaslaním žiadosti na predpísanom tlačive. Pri vyplňovaní žiadosti sa riaďte pokynmi pre vyplňovanie žiadostí, ktoré vydal Regulačný úrad.

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy, ktoré sú na tlačive uvedené. Pre rádioamatérske skúšky sú prílohami 1 ks fotografia 3x3,5 cm a doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 6,50 €. Prílohy treba poslať spolu so žiadosťou, v opačnom prípade bude žiadosť zaslaná uchádzačovi späť!

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 3333

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

 

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

 

V prípade úspešného zvládnutia skúšok vám bude vydané osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti.

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.