Postup pri zmene rádioamatérskeho povolenia

 

O zmenu rádioamatérskeho povolenia treba požiadať v týchto prípadoch:

-  zmena značky

-  zmena operátorskej triedy

-  zmena trvalého stanovišťa

-  iné zmeny v povolení

 

Predpísané tlačivo na žiadosť o zmenu v povolení fyzickej osoby

Predpísané tlačivo na žiadosť o zmenu v povolení právnickej osoby (klubová stanica)

 

Na jednom tlačive môžete žiadať o viac zmien súčasne. K vyplnenej žiadosti priložíte vaše povolenie a doklad o úhrade správneho poplatku 3 € (bez ohľadu na počet zmien, o ktoré žiadate).

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

-  bezhotovostným prevodom na účet č. (IBAN): SK09 6500 0011 9300 2054 5796, variabilný symbol: 6666

-  poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet (ako príjemcu uvediete v neskrátenom tvare: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

-  elektronickým kolkom

 

Kompletné informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

Bližšie informácie môžete získať u Ing. Michňovej na tel. čísle: 02/5788 1631.