Postup pri vydaní povolenia pre neobsluhovanú stanicu

 

Neobsluhovanou stanicou sú v dnešnej dobe najmä prevádzače (či už analógové alebo digitálne), digipeatre a majáky. Každá takáto stanica musí mať zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za jej prevádzku. Frekvenčnú koordináciu neobsluhovaných staníc zabezpečujú koordinátori jednotlivých členských organizácií IARU, u nás Slovenský zväz rádioamatérov. Preto pred podaním žiadosti na Regulačný úrad odporúčame konzultovať so SZR frekvenciu, značku, QTH a ďalšie technické parametre. Kontakt je: szr@szr.sk.

 

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, kde okrem iného uvediete navrhovanú značku, presné stanovište stanice, požadovanú/é frekvenciu/e a výkon vo wattoch.

 

Predpísané tlačivo: .odt  .docx

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

-  potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 €

-  fotokópiu platného povolenia žiadateľa

 

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

-  na pobočkách Slovenskej pošty

-  prostredníctvom webovej aplikácie eKolok

-  prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia. eKolok zakúpený prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle Regulačného úradu: 02/5788 1631.