Postup pri vydaní rádioamatérskeho povolenia

 

Po úspešnom zvládnutí rádioamatérskych skúšok vám Regulačný úrad vydá osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti, na základe ktorého môžete požiadať o vydanie rádioamatérskeho povolenia (presný názov je individuálne povolenie na používanie frekvencií).

 

Postup pre fyzické osoby

 

Žiadosť o vydanie povolenia pre fyzickú osobu sa podáva na predpísanom tlačive, v ktorom okrem iného uvediete aj značku, akú by ste chceli. Môžete uviesť aj 1-2 alternatívne značky, ak by vami vybraná značka už nebola voľná.

 

Predpísané tlačivo pre fyzické osoby: .odt  .docx

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

-  potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 €

-  fotokópiu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti

 

Postup pre právnické osoby

 

Žiadosť o vydanie povolenia pre právnickú osobu (klubová stanica) sa podáva na predpísanom tlačive, v ktorom okrem iného uvediete meno a značku zodpovedného operátora a značku, akú by ste chceli. Môžete uviesť aj 1-2 alternatívne značky, ak by vami vybraná značka už bola obsadená.

 

Predpísané tlačivo pre právnické osoby: .odt  .docx

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

-  potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 €

-  fotokópiu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedného operátora

 

Správny poplatok

 

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

-  na pobočkách Slovenskej pošty

-  prostredníctvom webovej aplikácie eKolok

-  prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia. eKolok zakúpený prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

 

UPOZORNENIE: Po vydaní povolenia je potrebné zaplatiť ešte úhradu za používanie frekvencií vo výške 3 €. Pokyny k jeho úhrade vám zašle Regulačný úrad spolu s povolením. Poplatok treba uhradiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade Úrad povolenie zruší. Úhrada za právo používať frekvencie je platná 10 rokov.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle Regulačného úradu: 02/5788 1631.