Postup pri predlžovaní rádioamatérskeho povolenia

 

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti a dátum, dokedy je platné, nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, je potrebné požiadať o jeho predĺženie.

 

Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia."

 

Žiadosť o predĺženie sa podáva na predpísanom tlačive, kde v hlavičke tlačiva doplníte číslo rozhodnutia (je uvedené na vašom povolení).

 

Predpísané tlačivo pre fyzické osoby:               .odt  .docx

Predpísané tlačivo pre právnické osoby:           .odt  .docx

Predpísané tlačivo pre neobsluhované stanice:   .odt  .docx

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

-  potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 €

-  fotokópiu platného povolenia fyzickej alebo právnickej osoby

 

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

-  na pobočkách Slovenskej pošty

-  prostredníctvom webovej aplikácie eKolok

-  prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia. eKolok zakúpený prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

 

UPOZORNENIE: Po vydaní povolenia je potrebné zaplatiť ešte úhradu za používanie frekvencií vo výške 3 €. Pokyny k jeho úhrade vám zašle Regulačný úrad spolu s povolením. Poplatok treba uhradiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade Úrad povolenie zruší. Úhrada za právo používať frekvencie je platná 10 rokov.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle Regulačného úradu: 02/5788 1631.