Postup pri prihlasovaní na skúšky

 

Ak ste sa rozhodli, že sa chcete venovať rádioamatérskemu vysielaniu, bude potrebné zložiť skúšky pred skúšobnou komisiou Regulačného úradu. Tieto skúšky sa konajú približne 4x ročne. Úrad určí presný termín skúšok vtedy, keď je prihlásený dostatočný počet uchádzačov.

Na skúšky sa prihlasuje písomne, zaslaním žiadosti na predpísanom tlačive. Pri vyplňovaní žiadosti sa riaďte pokynmi pre vyplňovanie žiadostí, ktoré vydal Regulačný úrad.

Predpísané tlačivo: .odt  .docx

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

-  potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 20 €

-  jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm

Prílohy treba poslať spolu so žiadosťou, v opačnom prípade bude žiadosť zaslaná uchádzačovi späť!

 

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

-  na pobočkách Slovenskej pošty

-  prostredníctvom webovej aplikácie eKolok

-  prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia. eKolok zakúpený prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie je možné použiť do 30 dní odo dň zakúpenia.

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

 

V prípade úspešného zvládnutia skúšok vám bude vydané osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle Regulačného úradu: 02/5788 1631.