Postup pri zmene rádioamatérskeho povolenia

 

O zmenu rádioamatérskeho povolenia treba požiadať v týchto prípadoch:

-  zmena značky

-  zmena operátorskej triedy

-  zmena trvalého stanovišťa

-  iné zmeny v povolení

 

Žiadosť o predĺženie sa podáva na predpísanom tlačive, kde v hlavičke tlačiva doplníte číslo rozhodnutia (je uvedené na vašom povolení). Na jednom tlačive môžete žiadať o viac zmien súčasne.

 

Predpísané tlačivo pre fyzické osoby:               .odt  .docx

Predpísané tlačivo pre právnické osoby:           .odt  .docx

Predpísané tlačivo pre neobsluhované stanice:   .odt  .docx

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

-  potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 € (bez ohľadu na počet zmien, o ktoré žiadate)

-  fotokópiu platného povolenia fyzickej alebo právnickej osoby

 

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

-  na pobočkách Slovenskej pošty

-  prostredníctvom webovej aplikácie eKolok

-  prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia. eKolok zakúpený prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

 

 

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle Regulačného úradu: 02/5788 1631.