Obsah

 

Organizačný poriadok QSL služby SZR

QSL služba SZR

Oprávnení používatelia QSL služby

Doručovanie QSL lístkov

Optimalizácia a termíny posielania QSL lístkov

Zverejňovanie informácií

Povinnosti pracovníkov QSL služby

Triedenie QSL lístkov

Poplatky za odosielané QSL lístky

Bonus za 2% dane

Spôsob úhrady

 

 

Rady QSL služby SZR

Systém QSL služieb

QSL manažéri

QSL lístky

Vyplňovanie QSL lístkov

Kam adresovať QSL lístok

Zoraďovanie QSL lístkov

OQRS (Online QSL Request Service)

 

 

 

 

Organizačný poriadok QSL služby

 

QSL služba SZR

QSL služba SZR je členskou službou Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR). Jej činnosť zabezpečujú pracovníci QSL služby. Sídlo QSL služby je na Mlynskej ul. 4, 90031 Stupava, tel.: 0903 860235, e-mail: qsl (zavináč) szr.sk.

 

Oprávnení používatelia QSL služby

Oprávneným používateľom QSL služby je každý člen SZR na Slovensku, ktorý má zaplatený členský príspevok do SZR na aktuálny rok. Členovia SZR môžu využívať príchodziu aj odchádzajúcu QSL službu.

Oprávneným používateľom príchodzej QSL služby je nečlen SZR, ktorý zaplatí poplatok za využívanie príchodzej QSL služby vo výške 16,00 € na rok. Tento poplatok zahŕňa náklady SZR prepočítané na jedného používateľa QSL služby. Takíto používatelia nemôžu využívať QSL službu na odosielanie svojich QSL lístkov do zahraničia. Môžu posielať QSL lístky len pre OM stanice a budú dostávať QSL lístky, ktoré prídu na ich značku.

Prijaté QSL lístky určené pre nečlenov SZR, ktorí nemajú uhradený poplatok za príchodziu QSL službu na daný rok, budú vrátené odosielateľovi s poznámkou "NOT MEMBER".

 

Doručovanie QSL lístkov

Zásielky QSL lístkov sa posielajú na adresu QSL služby:

QSL služba SZR

P.O.Box 14

900 31 Stupava

QSL lístky je možné doručiť QSL službe buď poštou, alebo osobne. QSL služba posiela QSL lístky príjemcom prevažne poštou. Členovia SZR ako aj nečlenovia so zaplateným poplatkom za využívanie príchodzej QSL služby si môžu QSL lístky prevziať aj osobne v priestoroch QSL služby každý pracovný utorok v čase od 09,00 do 17,00 hod. Návštevy v inom termíne si treba dohodnúť s pracovníkom QSL služby alebo so sekretárom SZR.

 

Optimalizácia a termíny posielania QSL lístkov

Frekvenciu posielania zásielok pre OM stanice stanovuje prezídium SZR v zmysle zásad hospodárnosti. V závislosti od množstva QSL lístkov to býva 1- až 4-krát ročne. Orientačné termíny zasielania sú mesiace február, jún, september a november, pričom v júnovom a novembrovom termíne sa QSL lístky najskôr ponúknu na osobný odber na rádioamatérskych stretnutiach Drozdovo a TATRY. Osobný odber môže byť po dohode aj na iných rádioamatérskych stretnutiach.

Za účelom ekonomickej optimalizácie nákladov pri posielaní poštových zásielok QSL lístkov OM staniciam dodržiava QSL služba nasledovné pravidlá:

a.  Vo februárovom, júnovom a septembrovom termíne sa posielajú len zásielky, ktorých hmotnosť je min. 100 gramov.

b.  V novembrovom termíne sa posielajú aj zásielky, ktorých hmotnosť je menšia ako 100 gramov, ale len tým rádioamatérom, ktorým v danom roku ešte nebola poslaná žiadna zásielka.

Ak chcú menej aktívni rádioamatéri dostávať QSL lístky vo všetkých štyroch termínoch, to znamená, musia splniť hmotnostnú podmienku 100 gramov, prezídium SZR odporúča, aby sa spojili do skupiny a určili si spoločného QSL manažéra (okresného, regionálneho, klubového a pod.). QSL manažér bude dostávať QSL lístky pre celú skupinu a následne ich doručí členom skupiny na základe dohody, ktorú spoločne uzatvoria. Na dohode musí byť podpis člena skupiny, že súhlasí, aby boli jeho QSL lístky posielané uvedenému manažérovi. Kópiu tejto dohody musí QSL manažér poslať na QSL službu. Do týchto skupín môžu byť zaradení len oprávnení používatelia QSL služby.

QSL lístky sa do zahraničia (do jednej krajiny) posielajú maximálne dvakrát a minimálne raz ročne, alebo po naplnení balíka s minimálnou hmotnosťou 10 kg. V odôvodnených prípadoch môže prezídium SZR povoliť výnimku. Orientačné termíny sú mesiace február, jún, september a november. V júnovom termíne sa zásielky pre vybrané európske krajiny odovzdajú osobne na stretnutí rádioamatérov vo Friedrichshafene a zásielka pre Českú republiku sa odovzdá v auguste na stretnutí v Holiciach a v novembri na stretnutí TATRY.

Za účelom ekonomickej optimalizácie nákladov pri posielaní poštových zásielok QSL lístkov do zahraničia dodržiava QSL služba nasledovné pravidlá:

a.     Ako listové zásielky je možné posielať len také zásielky, ktorých hmotnosť je 450 – 500 g, 0,95 – 1 kg, 1,95 – 2 kg.

b.     Ako balíkové zásielky je možné posielať len také zásielky, ktorých hmotnosť je 2,95 – 3 kg, 3,95 – 4 kg atď. až do 9,95 – 10 kg.

c.     Do Českej republiky je možné posielať len balíkové zásielky, ktorých hmotnosť je min. 4,95 – 5 kg a rovnako každý ďalší 1 kg.

d.     V novembrovom termíne je možné posielať aj zásielky, ktorých hmotnosť je menšia ako 450 g, avšak len do tých krajín, do ktorých v danom roku ešte nebola poslaná žiadna zásielka.

 

Zverejňovanie informácií

QSL služba informuje používateľov o prijatých a odoslaných zásielkach na webovej stránke www.hamradio.sk. Zverejňované sú nasledovné informácie:

a.      od koho prišla zásielka QSL lístkov a komu bola zásielka poslaná

b.      z ktorej krajiny prišla zásielka QSL lístkov a do ktorej krajiny sa bola zásielka poslaná

c.      zoznam slovenských QSL manažérov a členov ich skupín

 

Povinnosti pracovníkov QSL služby

Povinnosťou pracovníkov QSL služby je sledovať, aby QSL službu využívali len oprávnení používatelia QSL služby. Pracovníci QSL služby vedú dokumentáciu, v ktorej sú zaznamenané dátumy prijatia a odoslania každej zásielky QSL lístkov vrátane hmotnosti zásielky.

 

Triedenie QSL lístkov

QSL lístky doručené na QSL službu musia byť viditeľne rozdelené na štyri skupiny:

1.  QSL pre OM stanice – roztriediť podľa čisla (OM1 až OM0) a sufix podľa abecedy (OM1AA, OM1ABC, OM2YY, OM3CAB atď.)

2.  QSL pre OK stanice – nemusia sa triediť

3.  QSL pre ostatné európske štáty – triediť abecedne podľa zemí

4.  QSL pre mimoeurópske štáty – triediť abecedne podľa zemí. USA triediť podľa čísla v prefixe (AA1AB, W2ZZ, N3KKK atď.)

Upozornenie! QSL lístky pre stanice UA9 a UA0 (ázijská časť Ruska) treba zaradiť medzi ostatné európské štáty spolu s ruskými stanicami. Medzi ostatné európské štáty treba zaradiť aj všetky krajiny bývalého ZSSR a Turecko.

 

Poplatky za odosielané QSL lístky

Oprávnení používatelia QSL služby, ktorí môžu využívať aj odchodziu QSL službu (t.j. členovia SZR) platia za odosielané QSL lístky nasledovné poplatky:

QSL lístky pre OM stanice                                     bez poplatku

QSL lístky pre OK stanice                                     2,00 €/kg

QSL lístky pre ostatné európske štáty              9,00 €/kg

QSL lístky pre mimoeurópske štáty                   13,00 €/kg

Poplatok za QSL lístky si každý používateľ QSL služby vypočíta sám na základe uvedeného cenníka. QSL lístky vážte s presnosťou na 10 g.

 

Bonus za 2% dane

Člen SZR, ktorý poukáže Slovenskému zväzu rádioamatérov 2% dane, alebo zabezpečí ich poukázanie inými osobami a preukáže to zaslaním kópie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane na adresu SZR, získa bonus na QSL službu vo výške 10% poukázanej sumy. Tento bonus môže využiť na úhradu poplatkov za QSL lístky zasielané do zahraničia.

 

Spôsob úhrady

Poplatok za využívanie príchodzej QSL služby ako aj poplatok za QSL lístky odosielané do zahraničia je možné uhradiť:

  1. bankovým prevodom na účet číslo IBAN: SK91 0200 0000 0001 1333 3012. Do poznámky k platbe uveďte "QSL služba" a vašu značku.
  2. poštovým peňažným poukazom U na účet číslo IBAN: SK91 0200 0000 0001 1333 3012,  adresát: Slovenský zväz rádioamatérov, Mlynská 4, 9031 Stupava. Do správy pre adresáta uveďte "QSL služba" a vašu značku.
  3. v hotovosti v priestoroch QSL služby

Kópiu prevodového príkazu alebo ústrižku peňažného poukazu priložte k zásielke QSL lístkov. Upozornenie: Posielanie peňazí v zásielke QSL lístkov je výhradne na zodpovednosti odosielateľa. QSL služba nezodpovedá za prípadnú stratu peňazí!

 

 

 

Rady a pripomienky QSL služby SZR

 

Systém QSL služieb

Svetová rádioamatérska organizácia IARU vytvorila systém QSL služieb, takže vo väčšine krajín, kde existuje rádioamatérska organizácia, ktorá je členom IARU, je aj QSL služba, ktorá prijíma zo zahraničia prichádzajúce QSL lístky a rozdeľuje ich tamojším rádioamatérom – členom organizácie. Väčšina QSL služieb aj sústreďuje lístky od svojich členov a odosiela ich do zahraničia. Avšak QSL služby v mnohých krajinách tretieho sveta QSL lístky iba prijímajú a rozdeľujú. Odosielať si ich musia tamojší rádioamatéri sami.

Zoznam zemí DXCC, ktoré sú členskými organizáciami IARU, ale nemajú QSL službu (QSL bureau, QSL buro): 3B8, 3DA, 4J, 7P, 8R, 9J, 9L, A3, A6, A9, C5, C6, CN, HH, HV, J7, PZ, ST, SU, T7, V3, V4, VP2E, VP2M, VP6, XZ, YK a Z2.

QSL služba nie je ani v týchto zemiach DXCC: 3B7, 3B9, 3C, 3C0, 3X, 4W, 5A, 5R, 5T, 5U, 5V, 7O, 7Q, 8Q, 9N, 9U, 9X, A5, C2, D2, D4, E3, E5, EP, ET, J5, J8, KG4, KH1, KH2, KH3, KH4, KH5, KH7, KH8, KH9, KH0, KP1, KP5, P2, P5, S0, S7, S9, ST0, T2, T3, T5, T8, TL, TN, TT, TY, V6, VP2E, XU, XV, XW, YA a ZD7, ZD8, ZD9.

Neposielajte QSL cez buro do týchto zemí !! Sústavne na to upozorňujeme, ale väčšina používateľov našej QSL služby to nerešpektuje! Pracovníci QSL služby vám tieto QSL vrátia, zbytočne ich zaťažujete.

 

QSL manažéri

Stanice vysielajúce z týchto zemí majú väčšinou QSL manažéra. Ak ho nemajú, žiadajú QSL poslať priamo na adresu (direkt). V tom prípade je to na vás. QSL služba SZR posiela lístky len na QSL služby, nie jednotlivcom. Ak nenapíšete na svoj QSL lístok manažéra (ak ho stanica samozrejme má), pracovníci QSL služby majú dve možnosti. Buď pošlú váš QSL tomu, komu ho adresujete (a nikdy nedostanete odpoveď), alebo vám vyhľadajú manažéra sami. Zatiaľ ich vyhľadávajú. Ale táto práca zaberá viac času ako triedenie prichádzajúcich QSL, čo je ich hlavná pracovná náplň.

Nie všetci QSL manažéri DX staníc prijímajú lístky od QSL služieb a ešte menej ich prostredníctvom QSL služby aj odpovedá. Ich značky nájdete v DX bulletinoch. Preto nemá význam posielať na QSL službu lístky pre takéto stanice. Uvádzame aspoň niektorých QSL manažérov, ktorým nemá význam posielať QSL cez buro: EA5KB, EA5XX, EA7ADH, EA7FTR, EB7DX, I2YSB, IZ8CCW, KU9C, OK1DOT, RW6HS, W3HNK, YT1AD.

Ak posielate niekomu QSL lístok direkt, odporúča sa priložiť na spiatočné poštovné 1 IRC alebo 2 USD. V niektorých štátoch nepostačujú na spiatočné poštovné ani 2 USD (Kanada, Austrália). 1 IRC však postačuje v každej krajine, ktorá je členským štátom UPU (Medzinárodná poštová únia) v najnižšej váhovej kategórii. IRC kupóny sa však v niektorých krajinách prestali používať, medzi inými aj v Anglicku a USA. V každom prípade však k direktu priložte obálku s vašou adresou, na ktorú môžete nalepiť poštové známky príslušného štátu. V tom prípade nemusíte posielať IRC/USD. Predtým si však overte výšku poštovného z krajiny, z ktorej chcete dostať QSL. Ceny poštovného sa totiž menia takmer každý rok spravidla smerom hore.

Ak posielate na spiatočné poštovné IRC kupón, presvedčte sa či je platný. Platnosť je uvedená vpravo nad miestom pre poštovú pečiatku. Platný IRC kupón nesmie mať pečiatku na pravej strane. Pečiatku na ľavej strane dáva vydávajúca pošta. Tento údaj je však nepovinný (facultative). Nie je teda pravdou, že ak nie je IRC opečiatkovaný na ľavej strane, tak je neplatný!

Niektorí QSL manažéri majú zvláštne požiadavky na posielanie QSL. Spravidla ich majú vypísané na svojej stránke na qrz.com. Takže predtým, než sa rozhodnete poslať svoj QSL direkt na manažéra, alebo na adresu konkrétnej stanice, VŽDY sa pozrite na qrz.com a prečítajte si ich požiadavky. Ale najmä – rešpektujte ich!! V mnohých prípadoch sa vyhnete sklamaniu a ušetríte si peniaze.

 

QSL lístky

QSL lístky by mali mať predpísaný rozmer 9 x 14 cm, pripúšťa sa odchýlka ± 5 mm. Slovenská pošta stanovila max. rozmery zásielok v jednotlivých cenových kategóriach a ak zásielka niektorý rozmer prekračuje, je preradená do vyššej sadzby. QSL lístky s väčšími rozmermi vyčnievajú medzi ostatnými lístkami a ich okraje sa pri manipulácii ľahko poškodia. Nikoho nepoteší poškodený QSL lístok.

Šetrenie na nesprávnom mieste je používanie príliš tenkého papiera, ktorý sa lepí jeden na druhý a cestou sa pokrčí. QSL lístky sa tak dostanú k adresátovi znehodnotené. Je až zarážajúce koľko OM staníc používa QSL lístky pohľadnicových rozmerov (15 x 10,5 cm), alebo natlačených na papieri, ktorý je skôr vhodný na iné účely.

Pri zadávaní lístkov do tlače (hlavne u pekných farebných) myslite na pozadie rubriky "TO RADIO:". Na tmavom pozadí je značka protistanice ťažko čitateľná.

 

Vyplňovanie QSL lístkov

Údaje na QSL lístku majú byť vyplnené zrozumiteľne a jednoznačne. Odporúčame dbať na výrazné písanie volacích značiek. Často sa nedá rozoznať M od H či N, I od J, W od V a iné. Ďalšou chybou je kombinovanie písaných písmen s tlačenými. Písané veľké V sa často mýli s O. Medzi OM stanicami je niekoľko takých, ktorým sa vracajú QSL zo zahraničia s poznámkou "nedoručiteľné - nečitateľná značka". Nechápeme to!! Veď značka stanice je najdôležitejší údaj na QSL lístku. Ak nemáte možnosť tlačiť údaje z denníka na samolepiace štítky, nájdite si dostatok času na ich ručné vypisovanie. Ak vypisujete QSL lístok ručne, používajte guľôčkové perá alebo perá používané na popisovanie fólii alebo CD (Centropen a pod.). Nepoužívajte klasické liehové "fixky", pretože údaje nimi napísané sa stávajú po niekoľkých mesiacoch nečitateľnými.

Lístky s prepisovanou alebo opravovanou značkou adresáta neplatia do diplomov! Značku treba vypísať správne, nie napr. OM3-BBB. Pomlčka tam nepatrí! Podobne nikto nedáva report 5/9, ale iba 59! Frekvencia má byť udaná v jednotkách (napr. MHz, metre) – údaj OM0OVV tiež neplatí. Niektoré OM stanice majú na svojich QSL predtlačenú tabuľku, v ktorej je kolónka MHz, ale frekvenciu do nej napíšu formou napr. 3750. Ale pásmo 3750 MHz predsa neexistuje!

I keď osobne nemáte o QSL lístky záujem, môžu ich potrebovať protistanice. V zmysle hamspiritu by ste im mali vyhovieť. Ak o lístky vôbec nemáte záujem, povedzte to protistanici pri spojení. Na Slovensku je niekoľko staníc, ktoré urobia tisíce spojení, ale doteraz neposlali ani jeden QSL a dokonca nemajú záujem ani o tie, ktoré im prídu. Písať na QRZ.com, že "neposielajte mi papierové QSL" alebo "QSL len direkt", je prinajmenšom neetické a s hamspiritom to nemá nič spoločné! Neetický je aj tzv. systém "TNX QSL". To znamená, že pošlem QSL len tomu, od koho QSL dostanem. Základné etické pravidlo "až odoslaním QSL lístka je ukončené QSO" stále platí! A uvedomte si, že systémom "TNX QSL" dostane žiadateľ váš QSL za dvojnásobne dlhú dobu!

Venujte pozornosť správnemu zachyteniu a zapísaniu značky protistanice. Veľa chýb vzniká v dôsledku rýchleho vysielania CW alebo nezreteľného hláskovania značiek. Zdrojom chýb je podobnosť susediacich znakov v značke alebo zložitosť a neobvyklosť značky. Stanice s rýchlou expedičnou prevádzkou nestačí urobiť a odladiť sa. Je vhodné zostať na frekvencii chvíľu počúvať a presvedčiť sa, či je značka správne zachytená. Nespoliehajte sa na údaj z DX clustra! Registrujeme veľké množstvo chýb v značkách, napr. JV5 namiesto J45, J51 namiesto JH1 a pod.

Samostatnou kapitolou sú stanice, ktoré sa venujú takmer výhradne digitálnym druhom prevádzky. Aj digitálna prevádzka, podobne ako ostatné módy, má svoje čaro. Pokiaľ však niektorí pri nej prestanú používať rozum a obmedzia sa len na klikanie myšou v prijímacom okne, urobia spojenie so zaujímavými značkami a vôbec nepremýšľajú nad tým (ani pri ručnom vypisovaní QSL), či je vôbec reálne, aby taká značka existovala. A tak do okienka "To radio" napíšu napr. GREECE (názov štátu), KR17MG (lokátor) a pod. Niekoľko takých QSL lístkov zdobí tabuľu na QSL službe s nápisom "Hviezdna rota".

 

Kam adresovať QSL lístok

Pri vypisovaní QSL lístkov do zemí, ktoré majú QSL buro, si musíte uvedomiť, že držiteľ značky, s ktorým ste mali spojenie, nemusí byť obyvateľom danej zeme. Môže tam byť pracovne alebo na dovolenke a na prijímanie aj odosielanie QSL využíva QSL službu vlastnej krajiny. Je veľa takých zemí, v ktorých síce existuje rádioamatérska organizácia, ale jej členovia sú aktívni len zriedka alebo vôbec nie.

Prevádzku z týchto zemí zabezpečujú väčšinou zahraniční rádioamatéri formou klasických DX expedícií alebo krátkodobých pobytov. Týka sa to takmer všetkých ostrovných zemí v Pacifiku, Ázii aj Afrike a tiež väčšiny kontinentálnych zemí v Ázii (napr. XU, XW, XZ, S2, A5, 9N...) a Afrike (snáď všetky okrem 5N, 6W, 7X a ZS). Aktivita z týchto zemí sa stupňuje v období konania veľkých svetových kontestov, ako sú CQ WW DX Contest, CQ WW WPX Contest, ARRL kontesty a pod.

Vždy, keď pracujete so stanicou z takýchto lokalít, s DX expedíciou, so stanicami v kontestoch, ktoré používajú neobvyklé značky, so stanicou pracujúcou systémom split, alebo so stanicou, ktorá sa obmedzí len na výmenu RS/RST, sústreďte svoju pozornosť na QSL informáciu. DX stanica ju zvykne oznámiť vždy raz za niekoľko minút, alebo si ju vyhľadajte na internete. Pri DX expedíciách a v kontestoch však nie je vhodné žiadať QSL informáciu priamo od stanice počas spojenia.

Väčšinu QSL informácií nájdete v IDXP, vo vyhľadávači QSL manažérov alebo na qrz.com. Ak si sami neviete nájsť QSL informáciu, pošlite dotaz na QSL službu e-mailom, alebo napíšte svoju požiadavku do fóra na stránke www.hamradio.sk v rubrike QSL služba SZR, prípadne oddeľte tieto QSL od ostatných QSL v zásielke. Radi vám pomôžeme. Obaja, ktorí pracujeme na QSL službe sa venujeme DX prevádzke a vieme si preto veľmi dobre predstaviť koľko času musíte niekedy venovať, aby ste urobili vzácne DX spojenie. Ale na druhej strane nie ste ochotní venovať niekoľko minút zisteniu QSL informácie.

Ak stanica žiada QSL lístok cez manažéra, vyznačte značku QSL manažéra na QSL lístku zreteľne. Tento QSL lístok zaraďte medzi lístky tej zeme, z ktorej pochádza QSL manažér. Ak máte jednostranný QSL lístok, napíšte značku manažéra aj na zadnú stranu QSL lístka.

V niektorých krajinách vydávajú rovnakú značku postupne rôznym amatérom (napr. v T8, 8Q, V6, 3D2 a pod.), alebo pod tou istou značkou pracuje viacero operátorov a každý udáva inú QSL informáciu (napr. 3V8BB). Tu je potrebné sa informovať počas spojenia, kam treba poslať QSL, alebo na to myslieť pri vypisovaní QSL. Nespoliehajte sa na QSL informácie z databáz elektronických denníkov!

 

Zoraďovanie QSL lístkov

Venujte pozornosť špeciálnym prefixom. často sú chybne zaraďované napríklad stanice s prefixom začínajúcim na M – patria do G (MW = GW), J4x je SV, AY je LU a nie W, DS = HL, E2x = HS, VE nepatrí do W a pod. Tomuto venujte pozornosť, najmä ak tlačíte údaje o spojeniach na samolepky!

Takže napr. pod písmeno G (Anglicko) vložte všetky QSL nielen s prefixom G, GD, GI..., ale aj M, MD, MI... a tiež 2A, 2D... a pod.).

Pod písmeno U vložte všetky prefixy Ruskej federácie začínajúce písmenom U (UA-UI), ale aj písmenom R (RA-RZ), atď. Ale pozor, s písmenom U začínajú aj prefixy bývalých republík ZSSR. UJ-UM je Uzbekistan, UN-UQ Kazachstan a UR-UZ Ukrajina (tiež EM-EO). Tieto QSL treba triediť samostatne.

Stanice z USA sa zoraďujú LEN podľa čísla v prefixe (1, 2, 3 atď).

Veľa chýb sa vyskytuje v abecednom radení. Písmeno Q patrí medzi P a R a koniec abecedy je V W X Y Z. Abeceda nekončí písmenom Y.

Napriek neustálemu upozorňovaniu niektoré OM stanice netriedia QSL lístky vôbec! Je to neúcta k práci QSL manažérov. Venujte tiež pozornosť správnemu deleniu QSL na OM, OK, Európu a stanice mimo Európy. Všetky krajiny bývalého Sovietskeho zväzu sa zaraďujú medzi Európu, aj UA9 a UA0. Do EU sa zaraďuje aj Turecko (nezáleží na prefixe).

A nakoniec – posielajte svoje QSL lístky častejšie, v kratších intervaloch. Nečakajte až sa vám ich nazbiera veľké množstvo. Okrem pravidelných zásielok realizovaných 2x ročne využíva QSL služba SZR na doručenie QSL do zahraničia aj služobné cesty rádioamatérov, pracovníkov štátnych inštitúcií z radov rádioamatérov a členov Prezídia SZR pri rôznych medzinárodných akciách.

 

OQRS (Online QSL Request Service)

Okrem klasického zasielania QSL lístkov cez sieť QSL služieb môžete využiť na získanie QSL direkt aj cez buro tzv. OQRS systém. Čo to je a ako ho využívať?

OQRS umožňuje získať QSL lístok cez buro podstatne rýchlejšie ako klasickou formou, a to navyše bez toho, aby ste museli posielať svoj vlastný QSL. Tento systém sa v poslednej dobe veľmi rozšíril a používajú ho nielen DX expedície a QSL manažéri, ale aj mnohé individuálne stanice. O tom, ktoré DX expedície alebo QSL manažéri túto možnosť ponúkajú, sa môžete dozvedieť na stránkach DX bulletinov (napr. IDXP) alebo na stránke ClubLogu.

Tento spôsob získania QSL je veľmi jednoduchý. Na webovej stránke DX expedície je spravidla rubrika "Ako získať QSL". Jednou z možností, ktoré tam sú uvádzané, je aj OQRS. Kliknutím na túto možnosť sa otvorí okno s tabuľkou, do ktorej je možné vložiť údaje o vašich spojeniach. Po vložení údajov o spojeniach zadáte do ďalšieho okienka vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám po odoslaní údajov príde odpoveď, či všetko prebehlo podľa pravidiel. Ak použijete túto formu, môžete získať QSL cez buro až o rok skôr ako pri klasickej forme. Nezabúdajte však, neposielate svoj vlastný QSL!

Vo väčšine prípadov, najmä pri veľkých DX expedíciách, je výhodné využívať OQRS aj na získanie QSL direkt. Nemusíte posielať svoj QSL a dokonca ani svoju obálku. Podmienkou však je, že musíte mať možnosť poslania platby do zahraničia.

Najvýhodnejšou formou je tzv. PayPal. Aby ste mohli túto formu využívať, musíte sa zaregistrovať na www.paypal.com. Registrácia je jednoduchá, musíte však mať založený účet v niektorej banke (nie je podstatné v akej mene), vlastniť platobnú kartu a mať svoju stálu e-mailovú adresu. Platby sú absolútne bezpečné a nehrozí žiadne nebezpečenstvo zneužitia vášho účtu. Je síce pravdou, že vždy o pár centov preplatíte, ale na druhej strane sa vyvarujete vykradnutiu vašej zásielky.

Takže počítajme: Pri expedícii PJ6A požadovali za direkt cez OQRS 3 €. Zaplatíte a nemáte žiadne iné starosti. Oproti tomu klasický direkt vás stojí 1,20 €, min 2 USD na spiatočné poštovné (podľa počtu spojení) je v prepočte 1,70 €, čiže spolu 2,90 €. K tomu dve obálky, jeden QSL..

Zasielanie údajov o spojení e-mailom však využívajú nielen QSL manažéri veľkých DX expedícií, ale aj niektorí iní operátori, ktorí organizujú expedície menšieho rozsahu (dovolenkové alebo pracovné pobyty a pod.). Tieto informácie tiež získate z DX bulletinov. Výhodou je, že QSL lístok vám opäť príde cez buro podstatne skôr. Každý z týchto operátorov má podmienky zasielania údajov spravidla uvedené na stránke qrz.com Prečítajte si ich a najmä ich dodržujte! Všímajte si najmä to, či operátor požaduje aj váš QSL (ktorý mu dodatočne pošlete cez buro), alebo nie.

Medzi tými, ktorí túto formu zasielania QSL využívajú, sú napr. M0URX, M0OXO, ale aj známy DX-man Roger G3TXF. Ani jednému z nich však neposielajte svoj QSL cez anglické (RSGB) buro! To vykonáva túto službu len pre svojich členov a stanice, ktorým robia uvedení QSL manažéri QSL servis, nie sú členmi RSGB. Preto sa k nim QSL nikdy nedostanú.