Rádioamatérske predpisy pre triedu Extra

 

Okruh otázok na skúšky

 

 

 

1.      Definícia amatérskej služby a amatérskej družicovej služby

2.      Definícia amatérskej stanice

3.      Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie – článok 25

4.      Rozdelenie sveta na regióny podľa ITU

5.      Odporúčanie ECC (05)06, odporúčanie T/R 61-01

6.      Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06, odporúčanie T/R 61-01

7.      Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06, odporúčanie T/R 61-01

8.      Odporúčanie T/R 61-02

9.      Povoľovací orgán

10.  Podmienky pre vydanie povolenia, kto môže byť držiteľom povolenia, žiadosť

11.  Osobitná odborná spôsobilosť

12.  Skúška osobitnej odbornej spôsobilosti, jej priebeh, skúšobné predmety

13.  Opakovaná a opravná skúška

14.  Triedy operátorov, prechod z triedy N do triedy E - podmienky

15.  Povolenie na používanie frekvencií, obsah povolenia

16.  Platnosť povolenia

17.  Zrušenie a strata platnosti povolenia

18.  Správne delikty

19.  Povoľovacie podmienky, ich pôsobnosť a základné pojmy amatérskej služby

20.  Zodpovednosť za prevádzkovanie amatérskej stanice

21.  Prevádzka amatérskych staníc, prevádzka pri katastrofických situáciách

22.  Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami

23.  Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inými osobami

24.  Obsah vysielania, čo je zakázané vysielať

25.  Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

26.  Staničný denník

27.  Technické ustanovenia povoľovacích podmienok

28.  Povolené frekvenčné pásma pre amatérsku službu, povolené druhy prevádzky, maximálna šírka pásma a výkony