Rádioamatérske predpisy pre triedu Novice

 

Okruh otázok na skúšky

 

 

 

1.      Definícia amatérskej služby a amatérskej družicovej služby

2.      Definícia amatérskej stanice

3.      Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie – článok 25

4.      Rozdelenie sveta na regióny podľa ITU

5.      Odporúčanie ECC (05)06

6.      Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06

7.      Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06

8.      Povoľovací orgán

9.      Podmienky pre vydanie povolenia, kto môže byť držiteľom povolenia, žiadosť

10.  Osobitná odborná spôsobilosť

11.  Skúška osobitnej odbornej spôsobilosti, jej priebeh, skúšobné predmety

12.  Opakovaná a opravná skúška

13.  Triedy operátorov, prechod z triedy N do triedy E - podmienky

14.  Povolenie na používanie frekvencií – obsah povolenia

15.  Platnosť povolenia

16.  Zrušenia  a strata platnosti povolenia

17.  Správne delikty

18.  Povoľovacie podmienky, ich pôsobnosť a základné pojmy amatérskej služby

19.  Zodpovednosť za prevádzkovanie amatérskej stanice

20.  Prevádzka amatérskych staníc, prevádzka pri katastrofických situáciách

21.  Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami

22.  Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inými osobami

23.  Obsah vysielania, čo je zakázané vysielať

24.  Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

25.  Staničný denník

26.  Technické ustanovenia povoľovacích podmienok

27.  Povolené frekvenčné pásma v triede N, povolené druhy prevádzky, maximálna šírka pásma a výkony