Elektrotechnika a rádiotechnika pre triedu Novice

 

Okruh otázok na skúšky

 

 

 

1. Teória elektrotechniky a rádiotechniky

 

1.1. Základné elektrotechnické veličiny a jednotky

         

- vodič, polovodič, izolant

- prúd, napätie, odpor

- jednotka ampér, volt, ohm

- Ohmov zákon

- elektrický výkon

- jednotka watt

 

1.2. Zdroje napätia

 

- batéria a sieť

 

1.3. Rádiové vlny

 

- rádiové vlny ako elektromagnetické vlny

- rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn, vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky

- polarizácia

- frekvencia a jednotka hertz

 

1.4. Nízkofrekvenčné a digitálne signály

 

- nízkofrekvenčný signál

- digitálny signál

 

1.5. Modulované signály

 

- amplitúdová modulácia

- modulácia s jedným postranným pásmom SSB

- frekvenčná modulácia

- nosná frekvencia, postranné pásma, šírka pásma

 

1.6. Výkon

 

- jednosmerný príkon a vysokofrekvenčný výstupný výkon

 

 

 

2. SÚČIASTKY

 

2.1. Rezistor

 

- odpor

- jednotka ohm

- stratový výkon

- farebné označenie

- rezistory v sériovom a paralelnom zapojení

 

2.2. Kondenzátor

 

- kapacita

- jednotka farad

- použitie pevných a premenlivých kondenzátorov a ich typy

- kondenzátory v sériovom a paralelnom zapojení

 

2.3. Cievka

 

- jednotka henry

 

2.4. Transformátor

 

- použitie transformátorov

 

2.5. Dióda

 

- použitie diód

- usmerňovacia dióda, zenerova dióda

 

2.6. Tranzistor

 

- tranzistor ako zosilňovač alebo oscilátor

 

 

 

3. OBVODY

 

3.1. Ladené obvody

 

- funkcia paralelného a sériového ladeného obvodu

 

3.2. Filtre

 

- dolný priepust, horný priepust, pásmový priepust, pásmová zádrž

 

 

 

4. PRIJÍMAČE

 

4.1. Typy prijímačov

 

- priamozosilňujúci prijímač

- priamozmiešavajúci prijímač

- jednoduchý superheterodyn

 

4.2. Blokové schémy

 

- CW prijímač

- AM prijímač

- SSB prijímač

- FM prijímač

 

4.3. Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov

 

- vf zosilňovač

- oscilátor (pevný a premenlivý)

- zmiešavač

- medzifrekvenčný zosilňovač

- detektor

- záznejový oscilátor

- nízkofrekvenčný zosilňovač

- napájanie

- umlčovač šumu

 

 

 

5. VYSIELAČE

 

5.1. Blokové schémy

 

- CW vysielač

- SSB vysielač

- FM vysielač

 

5.2. Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov (len blokové schémy)

 

- zmiešavač

- oscilátor

- oddeľovač

- budič

- násobič frekvencie

- výkonový zosilňovač

- výstupný filter (pí-článok)

- frekvenčný modulátor

- SSB modulátor

- napájanie

 

5.3. Vlastnosti vysielačov

 

- frekvenčná stabilita

- vf šírka pásma

- postranné pásma

- výstupný výkon

- nežiaduce vyžarovanie, harmonické frekvencie

 

 

 

6. ANTÉNY A PRENOSOVÉ VEDENIA

 

6.1. Typy antén (mechanická konštrukcia, smerové vlastnosti, polarizácia)

 

- polvlnová anténa napájaná v strede

- polvlnová anténa napájaná na konci

- štvrťvlnová vertikálna anténa

- anténa s parazitnými prvkami (Yagi)

- vyžiarený výkon

 

6.2. Napájanie antén

 

- koaxiálny kábel

- dvojvodičový napájač

- výhody a nevýhody

- konštrukcia a použitie

 

6.3. Prispôsobenie antén

 

- prispôsobovacie obvody (účel)

 

 

 

7. Frekvenčné spektrum a šírenie vĺn

 

- ionosferické vrstvy

- účinok ionosféry na šírenie KV

- únik

- troposféra

- vplyv počasia na podmienky šírenia VKV / UKV

- slnečné škvrny, cyklus a vplyv na komunikáciu

- KV, VKV, UKV vzdialenosti

- vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky

 

 

 

8. MERANIE

 

8.1. Meracie metódy

 

- meranie jednosmerných a striedavých napätí

- meranie jednosmerných a striedavých prúdov

- meranie odporu

- meranie jednosmerného a vysokofrekvenčného výkonu

- meranie frekvencie

 

8.2. Meracie prístroje a ich použitie

 

- multimeter (digitálny a analógový)

- merač pomeru stojatých vĺn

- absorbčný vlnomer

- umelá záťaž

         

 

 

9. RUŠENIE A ODOLNOSŤ PROTI RUŠENIU

 

9.1. Rušenie v elektronických zariadeniach

 

- interferenčné rušenie signálov televízie a rozhlasu

- rušenie nízkofrekvenčných systémov

 

9.2. Príčiny rušenia elektronických zariadení

 

- nežiaduce vyžarovanie vysielača

- nežiaduce vplyvy na zariadenie

- rušenie cez prijímaciu anténu

- rušenie cez ďalšie cesty (sieť, reproduktorové a spojovacie vedenia)

- rušenie priamym vyžarovaním

 

9.3. Opatrenia proti rušeniu

 

- filtre na amatérskej stanici

- filtre na rušenom zariadení

- odstránenie väzby

- tienenie

- oddelenie vysielacej a TV antény

- vyhýbať sa používaniu na konci napájaných antén

- minimálny výkon

- dobré uzemnenie

- sociálne aspekty (dobré vzťahy so susedmi)

 

 

 

10. BEZPEČNOSŤ

 

10.1. Ľudské telo

 

- následky zásahu elektrickým prúdom

- predbežné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

 

10.2. Sieťové napájanie

 

- rozdiel medzi krajným (fázovým), stredným (neutrálnym) a ochranným (zemniacim) vodičom

- význam dobrých spojení so zemou

- rýchle a pomalé poistky, hodnoty poistiek

 

10.3. Nebezpečenstvá

 

- vysoké napätie

- nabitý kondenzátor

 

10.4. Blesk

 

- nebezpečenstvo

- ochrana

- uzemňovanie zariadenia