InfoservisAko postupovať:

- pri prihlasovaní na rádioamatérske skúšky

- pri vydaní rádioamatérskeho povolenia

- pri predlžovaní rádioamatérskeho povolenia

- pri zmene rádioamatérskeho povolenia

- pri ďalších žiadostiach (príležitostná alebo kontestová značka, iné pásmo, výkon...)

- pri vydaní povolenia pre neobsluhovanú stanicu

- pri žiadosti o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti

- pri žiadosti o vydanie poslucháčskeho čísla


Povoľovacie podmienky

Vyhláška o skúškach osobitnej odbornej spôsobilosti

Zákon o elektronických komunikáciách

CEPT Extra - Odporúčanie T/R 61-02 (pdf)

CEPT Novice - Odporúčanie ECC (05)06 (pdf)

OM prefixy

OM okresné znaky

Slovenský zväz rádioamatérov - ako sa stať členom, členské príspevky, kontakty...Problematika rušenia od rekonštruovaných výťahov:

Ako postupovať pri riešení problémov s rušením od rekonštruovaných výťahov - článok OM5CD z RŽ 2/2015

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008

Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z.z., o elektromagnetickej kompatibilite

Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z., o technickým požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Zákon NR SR č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách

Novela zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách

Vzor sťažnosti